Politica de Confidențialitate

1. DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Prezenta politică de confidențialitate a Magazinului Virtual are caracter informativ, ceea ce înseamnă că nu reprezintă o sursă de obligații pentru Beneficiarii sau Clienții Magazinului Virtual. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, reguli privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de către Administratorul, în cadrul Magazinul Virtual, inclusiv fundamentele, scopurile și domeniul de aplicare a prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea fișierelor cookie și a instrumentelor analitice în Magazinul Virtual.

1.2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul Magazinului Virtual este compania  Tose sp. z o.o.(LTD) (adresa sediului: ul. Goździków 29/31, 04-231 Varșovia, Polonia; înregistrată în CURTEA REGIONALĂ PENTRU M.ST. WARSZAWA ÎN WARSAW, FACULTATEA XIII ÎN REGISTRUL CURȚII NAȚIONALE cu numărul 0000595476 , adresa email:xxx , numărul telefonului de contact: + (48) xxx denumit mai departe „Administrator”.

1.3. Detaliile de contact ale responsabilului de protecția datelor, desemnat de către Administrator: xxx.

1.4. Datele cu caracter personal din Magazinul Virtual sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu legislația aplicabilă, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46/CE (regulament general privind protecția datelor) - denumit mai departe „GDPR” sau „Regulament GDPR”. Textul oficial al Regulamentului GDPR https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

1.5. Utilizarea Magazinului Virtual, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. De asemenea, furnizarea datelor cu caracter personal de către Utilizatorul sau Clientul Magazinului Virtual este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de contracte cu Administratorul – nefurnizarea, în cazurile și în măsura în care sunt specificate pe pagina de internet a Magazinului Virtual și în Regulamentul Magazinului Virtual și în prezenta politică de confidențialitate, a datelor personale necesare pentru a încheia și executa Contractul de vânzare sau contractul de furnizare a serviciilor electronice și a altor contracte încheiate cu Administratorul duce la imposibilitatea de a încheia respectivul contract. Furnizarea datelor cu caracter personal este, în acest caz, o cerință contractuală și dacă persoana vizată dorește să încheie un contract dat cu Administratorul, este obligată să furnizeze datele solicitate. De fiecare dată, domeniul datelor necesare pentru încheierea contractului este indicat anterior pe pagina de internet a Magazinului Virtual și în Regulamentul Magazinului Virtual; (2) obligații statutare ale Administratorului - furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o cerință legală care rezultă din legile aplicabile în mod general, impunând Administratorului obligația de a prelucra datele cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopul păstrării evidențelor contabile sau fiscale) și imposibilitatea de a le furniza va împiedica Administratorul să îndeplinească aceste îndatoriri.

 

1.6 Administratorul acordă o atenție specială protejării intereselor persoanelor vizate, fiind responsabil și asigurându-se că datele colectate de acesta sunt: (1) prelucrate în conformitate cu legea; (2) colectate în  scopuri specificate, legitime și care nu fac obiectul unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) relevante și adecvate pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate; (4) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor cărora li se adresează, nu mai mult decât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și (5) prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și a pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării, prin măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.

 

1.7. Luând în considerare caracterul, domeniul, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de a încălca drepturile sau libertățile persoanelor fizice, Administratorul pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare în conformitate cu prezentul regulament. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate acolo unde este necesar. Administratorul folosește măsuri tehnice pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal trimise pe cale electronică.

1.8. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu literă mare (de ex. Vânzător, Magazin Virtual, Serviciu Electronic) trebuie înțelese în conformitate cu definiția lor cuprinsă în Regulamentul Magazinului Virtual disponibil pe pagina de internet a Magazinului Virtual.

2. ELEMENTELE DE BAZĂ ALE PROCESĂRII DATELOR

2.1. Administratorul are dreptul să proceseze date cu caracter personal în cazurile în care - și în măsura în care - este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată a dat consimțământul prelucrării datelor sale cu caracter personal într-unul sau mai multe scopuri specifice; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract în cadrul căruia persoana vizată este parte sau pentru a lua anumite măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului; (3) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea obligației legale a Administratorului; sau (4) prelucrarea este necesară pentru scopurile care decurg din interesele legitime urmărite de Administrator sau de o terță parte, cu excepția situațiilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecția datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese, în special atunci când persoana vizată este un copil.

2.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator necesită de fiecare dată cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorilor de Servicii și Clienților Magazinului Virtual de către Administrator sunt indicate în următoarea secțiune a politicii de confidențialitate - în legătură cu scopul dat de prelucrarea datelor personale de către Administrator.

 

3. SCOPUL, BAZA, PERIOADA ȘI DOMENIUL PROCESĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

3.1. De fiecare dată, scopul, baza, perioada și domeniul de aplicare, precum și destinatarul datelor cu caracter personal prelucrate de Administrator rezultă din acțiunile unui anumit Utilizator de servicii sau Client al Magazinului Virtual. De exemplu, în cazul în care Clientul decide să efectueze achiziții în cadrul Magazinul Virtual și selectează ridicarea personal a Produsului achiziționat în locul expedierii acestuia cu ajutorul curierului, datele sale personale vor fi procesate pentru a executa Contractul de Vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează expedierea la cererea Administratorului.

3.2. Administratorul poate prelucra datele personale în Magazinul Virtual în următoarele scopuri, din următoarele motive, perioade și în următoarele domenii:

Scopul procesării datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea 
și perioada de păstrare a datelor

Domeniul protecției datelor prelucrate

Executarea contractului de Vânzare sau a contractului de furnizare a Serviciilor Electronice sau luarea de măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractelor menționate anterior

Articolul 6 alin. 1 lit. b) Regulamentul GDPR (executarea contractului)
Datele sunt stocate pe perioada necesară pentru punerea în aplicare, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului încheiat.

Domeniul maxim: numele și prenumele; adresa de e-mail; numărul de telefon de contact; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clienților care nu sunt consumatori, administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.

Marketing direct

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul GDPR (interesul legitim al administratorului) Datele sunt stocate pe durata existenței unui interes legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a creanțelor față de persoana vizată, din cauza activității economice desfășurate de Administrator.

Termenul de prescripție este definit prin lege, în special Codul civil .

Administratorul nu poate procesa datele în scopuri de marketing direct în cazul opoziției efective în acest sens a persoanei vizate.

Prenume, nume, adresa de e-mail, numărul de telefon

 

Marketing

Articolul 6 alin. 1 lit. a) Regulamentul GDPR (acordul) Datele sunt stocate până în momentul în care persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară a datelor sale în acest scop.

Prenume, nume, adresa de e-mail, numărul de telefon

Păstrarea înregistrărilor fiscale sau contabile

Articolul 6 alin. 1 lit. c) Regulamentul GDPR Datele sunt păstrate pe perioada prevăzută de lege în care Administratorul este obligat să păstreze înregistrările fiscale și contabile.

Prenume și nume; adresa de domiciliu/desfășurare a activității/sediului (dacă diferă de adresa de corespondență), denumirea companiei și număr de identificare fiscală (NIF) a Beneficiarului de servicii sau Clientului.

Determinarea,
investigarea sau
apărarea creanțelor
care pot apărea din
partea
Administratorului
sau care pot fi
invocate împotriva
Administratorului.

Articolul 6 alin. 1 lit. f) Regulamentul
GDPR Datele sunt stocate pe durata existenței unui interes legitim urmărit de Administrator, dar nu mai mult decât perioada de prescripție a creanțelor față de persoana vizată, din cauza activității economice desfășurate de Administrator.
Termenul de prescripție este definit prin lege, în special Codul civil (perioada de prescripție de bază pentru creanțele legate de desfășurarea unei afaceri este de trei ani, iar pentru un contract de vânzare de doi ani).

Prenumele și numele; numărul de telefon de contact; adresa de e-mail; adresa de livrare (strada, numărul casei, numărul apartamentului, codul poștal, orașul, țara), adresa de domiciliu/de desfășurarea a activității/sediul (dacă diferă față de adresa de livrare).
În cazul Utilizatorilor de Servicii sau Clienților care nu sunt consumatori,
administratorul poate procesa în plus numele companiei și numărul de identificare fiscală (NIF) al Utilizatorilor de Servicii sau Clienților.

 

 

4. DESTINATARII DATELOR DIN MAGAZINUL VIRTUAL

4.1. Pentru buna funcționare a Magazinului Virtual, inclusiv pentru realizarea Contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi, de exemplu, furnizorul IT, firma de curierat sau entitatea de procesare a plăților). Administratorul utilizează numai serviciile unor astfel de operatori care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate.

4.2. Transferul de date de către Administrator nu are loc în toate cazurile și față de toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confidențialitate - Administratorul furnizează date doar în situațiile în care acest lucru este necesar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și numai în măsura în care este necesar pentru prelucrarea acestora. De exemplu, în cazul în care clientul ridică personal bunurile, datele sale nu vor fi transferate transportatorului care colaborează cu administratorul.

 

4.3. Datele personale ale Beneficiarilor de Servicii și ale Clienților Magazinului Virtual pot fi transferate către următorii destinatari sau categorii de destinatari:

4.3.1. transportatori/expeditori/companii de curierat - în cazul unui Client care optează pentru serviciul de curierat în cadrul Magazinului Virtual, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului către transportatorul selectat, expeditorului sau agentului care efectuează transportul în numele Administratorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru a livra Produsul către Client.

4.3.2. entități care gestionează plăți electronice sau prin card de credit - în cazul Clientului care utilizează în cadrul Magazinului Online, modalitatea de plată electronică sau cu card, Administratorul furnizează datele personale colectate ale Clientului entității selectate care deservește plățile de mai sus în cadrul Magazinul Virtual, la cererea Administratorului, în domeniul necesar pentru efectuarea plăților realizate de către client.

4.3.3. furnizorii de servicii care furnizează Administratorului soluții tehnice, IT și organizaționale care să permită Administratorului să-și desfășoare activitatea economică, inclusiv Magazinul Virtual și Serviciile Electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software în vederea gestionării unui Magazin Online, furnizorii de servicii de e-mail și de hosting, precum și furnizorii de programe software pentru gestionarea companiei și de asistență tehnică pentru Administrator, furnizorii de servicii și programe software pentru marketing, furnizorii de servicii de arhivare, furnizorii de servicii în domeniul securității) - Administratorul furnizează datele personale colectate unui furnizor selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru atingerea unei anumit scop al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

4.3.4. furnizorii de servicii de contabilitate, juridice și de consultanță care oferă Administratorului asistență contabilă, juridică sau de consultanță (în special un birou de contabilitate, o firmă de avocatură sau o companie de colectare a datoriilor) - Administratorul furnizează datele personale colectate ale clientului unui furnizor selectat, care acționează în numele său, numai în cazul și în măsura în care acest lucru  ste necesar pentru atingerea unui anumit scop în ceea ce privește prelucrarea datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

 

5. PROFILAREA ÎN MAGAZINUL VIRTUAL

5.1. Regulamentul GDPR impune Administratorului obligația de a informa cu privire la procesul automat de luare a deciziilor, inclusiv a profilării menționate la art. 22 alin. 1 și 4 din Regulamentul GDPR și - cel puțin în aceste cazuri – cu privire la informațiile relevante privind normele de luare a acestora, precum și la semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Având în vedere acest lucru, Administratorul oferă informații despre posibile profilări în această secțiune a politicii de confidențialitate.

5.2. Administratorul poate utiliza profilarea în scopuri de marketing direct în cadrul Magazinului Virtual, însă deciziile luate în baza sa de către Administrator nu fac referire la încheierea sau refuzul de a încheia un Contract de vânzare sau la posibilitatea utilizării Serviciilor Electronice în cadrul Magazinului Virtual. Efectul utilizării profilării în cadrul Magazinului Virtual poate fi, de exemplu, acordarea unei anumite
persoane a unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, trimiterea unei notificări cu privire la cumpărăturile nefinalizate, trimiterea unor propuneri de produse care pot corespunde intereselor sau preferințelor unei anumite persoane sau propunerea unor condiții mai bune comparativ cu oferta standard a Magazinului Virtual. În ciuda profilării, o anumită persoană va lua o decizie liberă dacă va dori să beneficieze de reducerile primite sau de condițiile mai bune puse la dispoziție și să facă o achiziție în cadrul Magazinului Virtual.

 

5.3. Profilarea în Magazinul Virtual constă în analiza sau estimarea automată a comportamentului unei persoane pe pagina de internet a Magazinului Virtual, de exemplu prin adăugarea unui produs specific în coșul de cumpărături, prin navigarea pe o anumită pagină a Produsului în cadrul Magazinul Virtual sau prin analizarea istoricului achizițiilor din Magazinul Virtual. Condiția unei astfel de profilări este deținerea de către Administrator a datelor personale ale unei anumite persoane, pentru a-i putea trimite, de exemplu, un cod de reducere.

 

5.4. Persoana vizată are dreptul să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv prin profilare, existând efecte juridice sau similare asupra persoanei respective.

6. TRANSFERUL DATELOR

Pentru buna funcționare a Magazinului Virtual Orsay, inclusiv pentru realizarea contractelor încheiate, este necesar ca Administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe. Administratorul utilizează numai serviciile operatorilor care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât procesarea să îndeplinească cerințele Regulamentului GDPR și să protejeze drepturile persoanelor vizate. Datele personale pot fi transferate către o țară terță sau către o organizație internațională în legătură cu utilizarea unui soft pentru unitatea virtuală, a unui soft pentru trimiterea buletinelor informative sau a altor produse necesare pentru desfășurarea activității noastre. Datele cu caracter personal sunt sigure într-o astfel de situație, deoarece garanțiile și deciziile adecvate sunt asigurate printr-un mecanism de certificare în conexiune cu angajamentele executorii ale destinatarului datelor (programul Privacy Shield, clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 93 alin. 2 din Regulamentul GDPR, clauzele standard de protecție a datelor adoptate de o autoritate de supraveghere și altele menționate la articolul 46 alin. 2 din Regulamentul GDPR). Furnizarea de date de către Administrator nu are loc în fiecare situație și către toți destinatarii sau categoriile de destinatari menționate în Politica de Confidențialitate - Administratorul furnizează date numai atunci când este necesar să realizeze un anumit scop de prelucrare a datelor cu caracter personal și numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea sa în aplicare.

7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

7.1. Dreptul de acces, rectificare, restricționare, ștergere sau transfer - persoana vizată are dreptul să solicite Administratorului accesul la datele sale personale, rectificarea acestora, ștergerea ("dreptul de a fi uitat") sau limitarea prelucrării și are dreptul de a se opune prelucrării sau transferării datelor sale. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a unor motive în vederea determinării, investigării sau apărării cererilor. Condițiile detaliate pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus sunt indicate în art. 15-21 din Regulamentul GDPR.

7.2. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator pe baza consimțământului acestora (în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera a) sau art. 9 alin. 2 lit. a) din Regulamentul GDPR), are dreptul de  -și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării, care a fost efectuată pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

7.3. Dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere - o persoană ale cărei date sunt prelucrate de Administrator, are dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere în maniera și în modalitatea specificată în dispozițiile Regulamentului GDPR și în legislația națională aplicabilă. Organul de supraveghere din Polonia este reprezentat de președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

7.4. Dreptul de opoziție - o persoană ale cărei date sunt prelucrate are dreptul de opoziție, în orice moment - din motive subiective – față de prelucrarea datelor sale personale în baza art. 6 alin. 1 lit. e) (interese sau sarcini publice) sau f) (interesul legitim al administratorului), inclusiv față de profilarea pe baza acestor prevederi. Într-un astfel de caz, Administratorul nu mai poate prelucra astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive de prelucrare valabile din punct de vedere legal, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau a motivelor pentru determinarea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

7.5. Dreptul de opoziție cu privire la marketingul direct - în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor sale personale în scopuri de marketing, inclusiv profilării, în măsura în care ce prelucrare este legată de astfel de activități de marketing direct.

7.6. Portabilitatea datelor – o persoana ale carei date sunt prelucrate, ne poate solicita sa ii furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau poate solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei sau pe încheierea sau executarea unui contract cu aceasta și daca prelucrarea se face prin mijloace automate.

7.7. Pentru a vă exercita drepturile menționate în acest punct din politică de confidențialitate, puteți contacta Administratorul prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa Persoanei Responsabile cu Protecția Datelor desemnate de către Administrator sau Vânzător, indicată la începutul politicii de confidențialitate sau utilizând formularul de contact disponibil pe pagina de internet a Magazinului Online.

 

8. FIȘIERELE COOKIE ÎN MAGAZINUL VIRTUAL, DATE DE OPERARE ȘI DE ANALIZĂ

8.1. Fișierele cookie sunt mici informații text sub formă de fișiere text trimise de server și salvate de partea persoanei care vizitează pagina de internet a Magazinului Virtual (de exemplu, pe hard-diskul calculatorului, laptopului sau pe cartela de memorie a smartphone-ului - în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul Magazinului nostru Online). Informații detaliate cu privire la cookie-uri, precum și istoricul creării lor pot fi găsite, printre altele aici: https://ro.wikipedia.org/wiki/Cookie.

8.2. Administratorul poate procesa datele conținute în fișierele cookie, în timpul utilizării de către vizitatori a Magazinului Virtual, în următoarele scopuri:

8.2.1. pentru identificarea utilizatorilor înregistrați ca fiind conectați în cadrul Magazinului Virtual și pentru a arăta că aceștia sunt conectați;
8.2.2. pentru păstrarea produselor adăugate în coș în scop plasării unei comenzi;
8.2.3. pentru reamintirea datelor din Formularul de Comandă completat, din sondaje sau reamintirea datelor de logare în Magazinul Virtual;
8.2.4. pentru ajustarea conținutului paginii de internet a Magazinului Virtual în funcție de preferințele individuale ale Utilizatorului de Servicii (de exemplu, cu privire la culori, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și pentru optimizarea utilizării paginilor de internet ale Magazinului Virtual;
8.2.5. pentru realizarea de statistici care să prezinte modul de utilizare a paginii de internet a Magazinului Virtual;
8.2.6. pentru remarketing, adică cercetarea privind comportamentul vizitatorilor Magazinului Virtual prin analiza anonimă a activității acestora (de exemplu, vizite repetate pe anumite pagini de internet, cuvinte repetate, etc.) cu scopul de a-și crea un profil și de a primi publicitate adaptată intereselor sale, inclusiv atunci când vizitează și alte pagini de internet din rețeaua de publicitate a companiei Google Inc. sau Facebook Ireland Ltd.

8.3. În mod normal, majoritatea browserelor de internet disponibile pe piață acceptă fișiere cookie în mod implicit. Toată lumea are posibilitatea de a defini termenii de utilizare a fișierelor cookie utilizând setările browserului propriu. Aceasta înseamnă că puteți restrânge parțial (de exemplu, temporar) sau dezactiva complet opțiunea de salvare a fișierelor  ookie – ultima situație, însă, poate afecta anumite funcționalități ale Magazinului Virtual (de exemplu, este posibil să nu fie posibilă trecerea căii de Comandă prin Formularul de comandă, pentru că Produsele din coș nu vor rămâne salvate și pentru etapele următoare de trimitere a Comenzii).

8.4. Setările browserului de internet în ceea ce privește fișierele cookie sunt importante din punctul de vedere al consimțământului față de utilizarea acestora de către Magazinul nostru Virtual - în conformitate cu legea, acest consimțământ poate fi, de asemenea, exprimat prin setările browserului web. În absența unui astfel de consimțământ, setările browserului în ceea ce privește fișierele cookie ar trebui modificate în consecință.

8.5. Informații detaliate despre modificarea setărilor cu privire la fișierele cookie și despre eliminarea lor automată din cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului web și în paginile următoare (faceți clic pe link):

în browserul Chrome
în browserul Firefox
în browserul InternetExplorer
în browserul Opera
în browserul Safari
în browserul Microsoft Edge

8.6. Administratorul colectează și stochează, de fiecare dată când pagina de internet este vizitată de un utilizator, așa-numitul fișier de jurnal server care, de exemplu, conține informații despre conexiunea la Internet cu scopul de a afișa pagina Magazinului: adresa IP, data și ora conexiunii, cantitatea de date transferate și furnizorul (date de acces). Aceste date de acces sunt anonime și sunt analizate doar pentru a asigura buna funcționare a paginii de internet și îmbunătățirea serviciilor noastre.

8.7. Administratorul poate utiliza în cadrul Magazinului Virtual serviciile Google Analytics, Universal Analytics furnizate prin intermediul companiei Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Aceste servicii ajută administratorul să analizeze traficul din Magazinul Virtual. Datele colectate sunt procesate ca parte a serviciilor mai sus menționate, într-un mod anonim (acestea sunt așa-numitele date de operare care împiedică identificarea persoanei) pentru a genera statistici utile în administrarea Magazinului Virtual. Aceste date sunt cumulative și anonime, adică nu conțin caracteristici de identificare (date personale) ale vizitatorilor paginii Magazinului Virtual. Administratorul, folosind serviciile de mai sus în cadrul Magazinului Virtual, colectează date, cum ar fi sursa și mediul din care provin vizitatorii Magazinului Virtual precum și modul lor de comportament în cadrul Magazinului, informații cu privire la dispozitivele și browserele cu ajutorul cărora vizitează pagina de internet, IP-ul și domeniul, date geografice și informații demografice (vârstă, sex) și preferințe. Oricine poate bloca cu ușurință Google Analytics din a împărtăși informații despre activitatea sa pe pagina de internet a Magazinului Virtual – în acest sens, puteți instala pluginul de browser furnizat de Google Inc., disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

8.8. Administratorul poate utiliza în cadrul Magazinului Online de serviciile Double Click oferite de compania Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Statele Unite ale Americii. Serviciul DoubleClick al companiei Google utilizează fișierele cookie pentru a difuza anunțuri publicitare relevante pentru utilizator. Browser-ul web al Utilizatorului are un număr de identificare (ID) utilizat pentru a verifica ce reclame au fost afișate în browser și care anunțurile au fost accesate. Fișierele Cookie nu conțin date personale. Utilizarea fișierelor cookie DoubleClick permite companiei Google și paginilor de internet partenere să afișeze doar reclame bazate pe vizitele anterioare pe pagina de internet a Furnizorului de servicii sau pe alte pagini de internet. Informațiile generate de fișierele cookie sunt transmise de Google la serverul din SUA pentru analiză, fiind stocate acolo. Compania Google respectă dispozițiile referitoare la protecția datelor conținute în acordul UE-SUA privind scuturile de protecție și este înregistrată în programul UE-SUA privind scuturile de protecție puse în aplicare de către Departamentul de Comerț al SUA. Transferul datelor de mai sus de către Google către terți are loc exclusiv în temei legal sau ca parte a prelucrării datelor din comandă. Compania Google nu va potrivi în niciun fel datele utilizatorului cu alte date colectate de Google.

8.9. Administratorul poate beneficia în cadrul Magazinului Virtual de serviciile Google Maps furnizate de Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA). Serviciul de mai sus permite afișarea de hărți interactive direct pe pagina de internet a Magazinului Virtual și utilizarea funcției de hartă. Prin accesarea paginii de internet, Google primește informații că Destinatarul a ales subpagina corespunzătoare paginii noastre de internet. În plus, Google poate primi informații despre locația curentă a Utilizatorului (cum ar fi un semnal GPS trimis de un telefon mobil) sau informații care specifică locația aproximativă a Utilizatorului. În cazul în care clientul este conectat simultan în contul său în sistemul Google, datele de mai sus sunt legate direct de acest cont. Google stochează datele de mai sus ca profiluri de utilizatori și le folosește pentru publicitate, cercetare de piață și/sau design-ul paginilor de internet în termeni de cerere. Beneficiarul serviciului are dreptul de a se opune creării unor astfel de profiluri de utilizatori, însă trebuie să contacteze Google pentru a-și exercita acest drept. Mai multe informații cu privire la scopul și sfera de aplicare a colectării și prelucrării datelor de către Google, precum și cu privire la drepturile Utilizatorului în acest sens și la setările de confidențialitate pot fi găsite în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

8.10. Administratorul poate utilza în cadrul Magazinului Virtual așa-numitele plug-in-uri pentru portaluri precum: Facebook, Google+, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube (plug-in Youtube Video Plugin). Facebook și Instagram sunt administrate de către Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Google+ i Youtube sunt administrate de către Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Twitter este administrat de către Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900,
San Francisco, CA 94103, USA). Compania Instagram este administrat de către Instagram LLC (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA). Browser-ul Utilizatorului stabilește o conexiune cu servere Facebook, Google, Twitter, Instagram, Pinterest sau Youtube. Conținutul pluginului este trimis direct de la furnizorul corespunzător către browser și integrat în pagina de internet. Prin integrarea plug-in-urilor, furnizorii de servicii primesc informații că browserul Utilizatorului a generat pagina corespunzătoare, chiar dacă Utilizatorul nu are un profil sau nu este în prezent conectat. Aceste informații (inclusiv adresa IP) sunt transferate direct de la browser către serverul furnizor ului corespunzător din SUA și stocate acolo. În cazul în care Clientul este conectat la unul dintre servicii, operatorii paginilor de internet de mai sus pot atribui vizita pe pagina de internet a Magazinului Virtual profilului Utilizatorului pe paginile de internet ale acestor entități. În cazul interacțiunii cu plug-in-urile, de exemplu prin folosirea opțiunilor „Like“, „+1“, „Twitter“ sau „Instagram“ informații despre aceste interacțiuni sunt, de asemenea, trimise direct la serverele furnizorii acestor servicii și stocate acolo. Scopul și domeniul de colectare a datelor, prelucrarea ulterioară și utilizarea acestora de către furnizori, precum și drepturile relevante și opțiunile de setare în ceea ce privește protecția confidențialității, pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor, pe paginile de internet ale acestor entități:

Politica de confidențialitate Facebook: https://ro-ro.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
Politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro
Politica de confidențialitate Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Politica de confidențialitate Instagram https://ro-ro.facebook.com/help/instagram/519522125107875
Politica de confidențialitate Pinterest: https://policy.pinterest.com/ro/privacy-policy

Pentru a împiedica conectarea datelor colectate prin intermediul plugin-urilor de mai sus cu profilul Utilizatorului unui anumit serviciu, Utilizatorul Serviciului poate să se delogheze înainte de a vizita pagina noastră de internet. De asemenea, Utilizatorul serviciului poate bloca complet încărcarea plugin-urilor utilizând extensii de browser, de exemplu, utilizând blocarea scripturilor "NoScript" (http://noscript.net/).

9. DISPOZIȚII FINALE

9.1. Magazinul Virtual poate conține linkuri către alte pagini de internet. Administratorul recomandă ca după accesarea paginii de internet, să citiți politica de confidențialitate.

9.2. In cazul in care va fi necesar să ne actualizăm prezenta politica, vom afisa cea mai recenta versiune pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Notificării de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.


 

pixel